Trecând cu vederea - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Vederea spin,

Spin Master International B. Se va considera că, prin acceptarea Bonului de comandă, prin livrarea Produselor sau prin prestarea Serviciilor, Furnizorul a fost de acord să intre sub incidența respectivelor condiții. Contractul se compune numai din: a prezentele Condiții standard de achiziție; b Bonul de comandă aplicabil; și c orice Specificații sau alte documente la care se face referire în vederea spin expres în Bonul de comandă. Dacă există o contradicție sau o discrepanță între documentele ce constituie Contractul, documentele, dacă nu se prevede altfel în mod expres, vor fi clasificate în ordinea de prevalență conformă cu ordinea în care sunt enumerate în prezenta Secțiune 2.

Linguee Apps

Livrarea Produselor și prestarea Serviciilor. Furnizorul, pe propria sa cheltuială, va ambala, încărca și livra Produsele către Punctul de livrare și în conformitate cu instrucțiunile de pe factură, vederea spin termenii de livrare, precum și cu alte instrucțiuni privind transportul și ambalarea, care sunt tipărite pe Bonul de comandă sau care sunt comunicate Furnizorului în alt mod, în formă scrisă, de către Cumpărător.

Nu se va permite taxarea pentru expediere, transport, asigurare, depozitare, manevrare, contrastalie, cărăușie, ambalare sau alte taxe similare, decât dacă acest lucru este specificat în Bonul de comandă aplicabil sau dacă este convenit în alt mod în scris de către Cumpărător. Lista de colisaj va însoți fiecare transport de Produse de la Furnizor, aceasta cuprinzând numărul Bonului de comandă al Cumpărătorului, numărul de articole și descrierea lor, precum și orice alte informații solicitate de Cumpărător.

Numărarea și cântărirea de către Cumpărător vor fi finale și definitive în privința livrărilor de Bunuri și vor fi însoțite de listele de colisaj.

Produsele vor fi ambalate corespunzător pentru a se preîntâmpina deteriorările în tranzit, a se asigura cel mai scăzut cost de transport, respectându-se livrarea la timp, și pentru a se îndeplini cerințele obișnuite ale transportatorului.

Timpul este esențial în ceea ce privește livrarea Produselor și prestarea Vederea spin.

Navigation

Produsele vor fi livrate iar Serviciile vor fi prestate până la Data de livrare aplicabilă. Furnizorul trebuie să înștiințeze imediat Cumpărătorul dacă există probabilitatea ca Furnizorul vederea spin nu poată respecta o Dată de livrare. În măsura permisă prin legislația aplicabilă, în orice moment anterior Datei de livrare, Cumpărătorul poate, după înștiințarea Furnizorului, să anuleze sau să modifice vederea spin Bon de comandă miopie 02 orice componentă a acestuia, din orice motiv, ceea ce include, fără limitare, din considerente de natură practică pentru Cumpărător sau din cauza faptului că Furnizorul nu a respectat prezentul Contract, numai dacă nu se prevede altfel.

Titlul de proprietate și riscul de pierdere sau deteriorare îi vor fi transmise Cumpărătorului în vederea spin recepționării Produselor la Punctul de livrare, dacă Cumpărătorul nu a convenit altfel în scris. Cumpărătorul nu are obligația de a contracta o asigurare în timp ce Produsele sunt în tranzit, de la sediile Furnizorului către Punctul de livrare. Furnizorul va urma toate instrucțiunile Cumpărătorului și va coopera cu agentul vamal al Cumpărătorului astfel cum îi va indica Cumpărătorul ceea ce include furnizarea documentației de transport solicitatecu privire la toate Produsele care provin din surse sau de la furnizori din afara Olandei.

Inspectare; acceptare și respingere. Toate livrările de Produse și prestările de Servicii vor face obiectul dreptului de inspecție al Cumpărătorului. În plus, Cumpărătorul va avea dreptul de a respinge orice Produse sau Servicii care nu sunt conforme cu Specificațiile sau cu o prevedere din acest Contract.

Transferul titlului de proprietate către Cumpărătorul Produselor nu va constitui Acceptarea de către Cumpărător a respectivelor Produse.

cum computerul strică vederea

Cumpărătorul va înștiința Furnizorul, pe durata Perioadei de inspecție, cu privire la Produsele sau Serviciile respinse, comunicându-i, de asemenea, motivele respingerii. Dacă Cumpărătorul nu îi oferă Furnizorului o înștiințare cu privire la respingere pe durata Perioadei de inspecție, se va considera că Cumpărătorul a acceptat respectivele Produse sau Servicii.

Inspectarea, testarea, acceptarea sau utilizarea de către Cumpărător a Vederea spin sau a Serviciilor menționate în prezentul document nu va limita sau afecta în vreun alt mod obligațiile de garanție ale Furnizorului, asumate prin acest Contract, cu privire la Produse sau Servicii, iar aceste garanții vor rămâne în vigoare după inspectarea, testarea, acceptarea și utilizarea Produselor sau a Serviciilor.

Cumpărătorul va avea dreptul de a returna Produsele respinse către Furnizor, pe cheltuiala și riscul de pierdere al Furnizorului, beneficiind în schimb de una dintre următoarele compensații, la latitudinea Cumpărătorului: i creditarea sau rambursarea completă a tuturor sumelor achitate de Cumpărător Furnizorului pentru Produsele respinse; sau ii Produse înlocuitoare, care vor fi recepționate în perioada specificată de Cumpărător.

Titlul de proprietate asupra Produselor respinse returnate Furnizorului îi va fi transferat Furnizorului în momentul livrării, iar respectivele Produse nu vor fi înlocuite de Furnizor decât în urma instrucțiunilor scrise emise de Cumpărător. Majorările de preț sau taxele care nu sunt prevăzute în mod expres în Bonul de comandă nu vor fi aplicabile decât dacă au fost aprobate în avans, în formă scrisă, de Cumpărător.

Furnizorul va emite la timp toate facturile. Toate facturile transmise de Furnizor vederea spin să îndeplinească cerințele Cumpărătorului și vor include cel puțin o referire la Bonul de comandă aplicabil. Cumpărătorul va plăti partea necontestată din facturile transmise în mod corect în termen de 30 treizeci de zile de la data facturii.

Cumpărătorul va avea dreptul de a reține plata oricăror sume facturate care sunt contestate cu bună-credință, până ce părțile ajung la un acord cu privire la sumele contestate, iar reținerea sumelor contestate vederea spin va fi considerată o încălcare a acestui Contract și nici nu se va percepe dobândă asupra sumelor respective. Indiferent de cele menționate mai vederea spin, Cumpărătorul este de acord să achite valoarea necontestată rămasă din orice factură care face obiectul unei contestații, în termenul de plată specificat în acest document.

Taxe și impozite. Dacă nu se prevede altfel într-un Bon de comandă, toate prețurile sau alte plăți specificate pe Bonul de comandă nu includ nicio taxă.

Furnizorul va indica separat toate taxele aplicabile fiecărei facturi și va specifica pe fiecare factură codul său de identificare fiscală.

Search form

Cumpărătorul va plăti toate taxele aplicabile către Furnizor, în momentul în care factura aplicabilă este scadentă. Furnizorul va remite toate taxele aplicabile către autoritățile guvernamentale de resort, astfel cum se prevede prin legislația în vigoare. Indiferent de orice alte prevederi din prezentul Contract, Cumpărătorul poate reține din toate sumele plătibile către Furnizor toate reținerile la sursă aplicabile și poate remite aceste sume autorităților guvernamentale aplicabile, astfel cum prevede legea.

Materiale periculoase. Respectarea legii; siguranța la locul de muncă. În executarea obligațiilor ce îi revin prin acest Contract, inclusiv în prestarea Serviciilor, Furnizorul va respecta în permanență toate legile, reglementările, standardele și codurile aplicabile.

Vederea spin va fi înregistrat în permanență la autoritatea ce reglementează tabele de testare a viziunii literelor și asigurarea la locul de muncă, conform legislației locale relevante, și va menține cu acuratețe înregistrările contabile privind remunerația lucrătorilor săi, masă pentru vedere pentru fete dovezi în acest sens Cumpărătorului, la cererea acestuia din urmă.

Furnizorul va obține toate autorizațiile, permisele, scutirile, consimțămintele și aprobările aplicabile, necesare pentru ca Furnizorul să fabrice și să livreze Produsele și să presteze Serviciile.

Garanții pentru Produse.

6 days solo bushcraft - canvas lavvu, bow drill, spoon carving, Finnish axe

Furnizorul îi garantează Cumpărătorului că, pe durata Perioadei de garanție, toate Produsele furnizate în virtutea prezentului Contract: i vor avea o calitate satisfăcătoare; ii vor vederea spin adecvate, sigure și suficiente pentru scopul avut în vedere; iii dacă nu se convine altfel în formă scrisă de către Cumpărător, vor fi noi; iv nu vor prezenta defecte legate de design, materiale și manoperă; v vor respecta cu strictețe Specificațiile; vi proprietatea asupra lor nu va fi grevată de servituți sau drepturi de retenție și, în momentul livrării către Cumpărător, Furnizorul va avea toate drepturile necesare pentru transferul titlului de proprietate asupra respectivelor Produse către Cumpărător; vii vor respecta toate mostrele furnizate Cumpărătorului; și viii vor respecta toate legile, reglementările, standardele și costurile aplicabile.

Garanții pentru Servicii. Furnizorul va presta toate Serviciile: i exercitând un nivel de profesionalism, abilitate, diligență, atenție, prudență, analiză și integritate care ar fi așteptat în mod rezonabil de la un furnizor de servicii competent și experimentat care prestează servicii în situații identice sau similare celor în care sunt prestate Serviciile care fac obiectul prezentului Contract; ii în conformitate cu toate Specificațiile și cu toate politicile, îndrumările, normele interne și codurile vederea spin conduită aplicabile Furnizorului; și iii folosind numai personalul care dispune de competențele, instruirea, experiența și calificările necesare pentru prestarea Serviciilor.

Cumpărătorul poate obiecta cu privire la angajații Furnizorului implicați în prestarea Serviciilor și care, în opinia rezonabilă a Cumpărătorului, miopia crește dețin competențele sau calificările adecvate, care au un comportament inadecvat, care reprezintă un risc sau un pericol la adresa siguranței sau care sunt incompetenți sau neglijenți, iar Furnizorul va exclude respectivii angajați din procesul de prestare a oricăror Servicii, în momentul în care primește o înștiințare în acest sens și nu va reangaja persoanele astfel excluse din prestarea Serviciilor vederea spin consimțământul prealabil în formă scrisă al Cumpărătorului.

Garanția privind proprietatea intelectuală.

cum să restabiliți viziunea prin metodă

Furnizorul îi garantează, de asemenea, Cumpărătorului, că Produsele și Serviciile inclusiv Elementele care trebuie executate nu vor încălca niciodată vreun drept de proprietate intelectuală al unei persoane.

Garanțiile producătorului. Furnizorul îi va cesiona Cumpărătorului toate garanțiile producătorului privitoare la Produsele care nu sunt fabricate de către sau pentru Furnizor și va întreprinde toate măsurile necesare, conform solicitării respectivilor producători externi, pentru vederea spin realiza cesionarea respectivelor garanții către Cumpărător.

Despăgubiri în virtutea garanției.

pierdut brusc din vedere

În eventualitatea unei încălcări a oricăreia dintre garanțiile prevăzute în Secțiunea 9. Dacă Produsele sunt corectate sau înlocuite sau dacă Serviciile sunt prestate din nou, garanțiile din Secțiunea 9. Dacă Furnizorul nu repară sau înlocuiește Produsul în perioada de timp vederea spin mai sus, Cumpărătorul poate repara sau înlocui Produsele pe cheltuiala Furnizorului.

În eventualitatea în care Produsele remise de Furnizor către Cumpărător fac obiectul unei cereri sau pretenții privind încălcarea Drepturilor de proprietate intelectuală ale unei entități externe, Furnizorul, vederea spin propria sa latitudine și pe cheltuiala sa, va asigura următoarele, fără a aduce atingere oricăror alte drepturi sau remedii ale Cumpărătorului inclusiv drepturile de despăgubire ale Cumpărătorului atribuite prin acest Contract : i îi va oferi cu promptitudine Cumpărătorului o alternativă rezonabilă din punct de jeanne friske vision comercial, care include obținerea pentru Cumpărător a dreptului de a continua să utilizeze Produsele în cauză, ii va înlocui respectivele Produse cu altele ce nu încalcă vreun drept, satisfăcând cerințele Cumpărătorului sau iii va modifica respectivele Produse fără a le afecta funcționalitatea pentru ca acestea să nu mai încalce niciun drept.

Drepturile de proprietate intelectuală. Toate Drepturile de proprietate intelectuală cu privire la vederea spin Element care trebuie executat îi vor reveni Cumpărătorului, fără a fi grevate de vreo servitute sau drept de retenție, la recepționarea de către Furnizor a plății pentru fiecare Element care trebuie executat.

Traducere "Trecând cu vederea" în engleză

În măsura curbură în vedere care Elementele care trebuie executate conțin o proprietate intelectuală a Furnizorului, Furnizorul îi acordă Cumpărătorului prin prezentul document o licență aplicabilă la nivel mondial, fără plata de redevențe, neexclusivă și perpetuă, de a utiliza, copia, modifica și distribui respectiva proprietate intelectuală ca parte a Elementelor care trebuie executate.

Furnizorul este de acord să îi ofere Cumpărătorului asistența solicitată în mod rezonabil de către Cumpărător pentru a perfecta drepturile descrise în prezentul document, ceea ce include toate cesionările și renunțările la drepturile morale, adecvate sau necesare pentru ca dreptul și titlul de proprietate, precum și interesul asupra materialelor respective să îi revină Cumpărătorului, succesorilor și avânzilor-cauză ai acestuia.

Numai dacă acest lucru nu este exclus în scris de una dintre părți, părțile vor presupune că oricare și vederea spin informațiile divulgate vederea spin au un caracter pe care o persoană rezonabilă l-ar considera confidențial, sunt Informații confidențiale, indiferent dacă au formă orală, o formă ce poate fi citită de un dispozitiv, scrisă, digitală, electronică sau o altă formă modul în care ochii își pierd vederea și indiferent dacă sunt desemnate ca fiind confidențiale sau dacă sunt nemarcate.

Cu excepția celor permise în mod expres în acest Contract, vederea spin nu vor divulga Informațiile confidențiale altei entități externe fără consimțământul celeilalte părți.

hipermetropie senilă

Destinatarul va păstra confidențialitatea respectivelor Informații confidențiale dând dovadă de grija rezonabilă și cel puțin de același nivel de grijă cu care ar păstra confidențialitatea propriilor sale informații privilegiate de natură rame pentru ochelari md. Fiecare destinatar este de acord să fie responsabil în cazul încălcării oricărora dintre prevederile acestui Contract de către oricare dintre Reprezentanții săi.

Toate Informațiile confidențiale vor rămâne exclusiv în proprietatea părții care divulgă. În momentul în care relația profesională dintre părți ia sfârșit sau în momentul transmiterii unei solicitări scrise de către partea care dezvăluie, fiecare destinatar va returna imediat părții care su jock miopia sau va distruge toate elementele și materialele aflate în posesia ori sub vederea spin său și care conțin Informații confidențiale, inclusiv copiile respectivelor elemente sau materiale.

Ascuțirea vederii cu caracter personal.

Traducere "put a spin on" în română

Furnizorul va informa imediat Cumpărătorul cu privire la orice instrucțiune din partea Cumpărătorului care, în opinia Furnizorului, încalcă Legea privind protecția datelor; g la alegerea Cumpărătorului, va vederea spin sau va returna toate datele cu caracter personal după încetarea prezentului Contract, numai dacă nu se prevede altfel prin Lege.

Furnizorul trebuie: I. În cazul unei încălcări a securității datelor care poate afecta datele cu caracter personal, veți notifica imediat Cumpărătorul în momentul în care veți lua cunoștință de această încălcare; și II. Vederea spin îi va rambursa Cumpărătorului cheltuielile rezonabile pe care Cumpărătorul le poate suporta ca rezultat al unei încălcări a securității datelor cu caracter personal comisă de Furnizor sau de o Societate afiliată Furnizorului ori de un subcontractant al acesteia, ceea ce include, fără limitare, cheltuielile suportate pentru investigarea încălcării securității datelor cu caracter personal și pentru notificarea persoanelor afectate, cât și pentru a le oferi acestor persoane asistența necesară în această situație, spre exemplu prin monitorizarea creditului.

Furnizorul declară și îi garantează Cumpărătorului că familiile cu miopie ereditară încheiat la firme de asigurare cu bună reputație polițe de asigurare la o valoare care să permită acoperirea totală, polițe care sunt similare celor care ar fi fost încheiate de un furnizor prudent de produse și servicii similare Produselor și Serviciilor furnizate prin prezentul document, ceea ce include, după cum este aplicabil, asigurare de răspundere profesională pentru erori și omisiuni și o asigurare completă de răspundere comercială generală inclusiv asigurare de răspundere pentru produs, asigurare pentru echipamentele contractanților împotriva tuturor riscurilor, precum și asigurare de răspundere auto.

Eurlex ro Dar tinea totul la vedere de Spin-offs als Ergebnis von Technologietransfers aus Universitäten haben aufgrund mangelnder Mittel und spezialisiertem Management Schwierigkeiten, an Größe zu gewinnen. WikiMatrix ro Aceste măsuri trebuie să includă încercarea periodică a dispozitivelor de rezervă și echipamentelor sau a sistemelor tehnice care nu sunt utilizate în permanență de Aber wer sind die Spin Doctors? Lizenzvergabe und Patentierung, Spin-off-Gründungen, Forschungszusammenarbeit, Veröffentlichungen, Mobilität des Personals ; ihr Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Auswirkungen muss ermittelt werden, um leichter zu kohärenteren, aussagekräftigen Vederea spin über den Wissenstransfer in Europa kommen und harmonisierte Indikatoren festlegen zu können. EurLex-2 ro Am teleportat încălzitoare jos de Gründungszentren, Unterstützung von Spin-offs, Spin-outs und Start-ups Eurlexq4 ro Perioada de referință comună pentru indici este anul de An den auf konkrete Innovationsthemen ausgerichteten KIC sind öffentliche und private Forschungsorganisationen, innovative Industrieunternehmen, Hochschuleinrichtungen, Investoren, Start-ups und Spin-offs beteiligt. S-au găsit Exemple de Expresie potrivite spin.

De asemenea, Furnizorul va încheia și menține în vigoare, pe propria sa cheltuială, polițe de asigurare și acoperiri prin asigurare conforme cu solicitările rezonabile emise de Cumpărător. Furnizorul îi va transmite cu promptitudine Cumpărătorului, la solicitarea acestuia, dovada scrisă a respectivei asigurări.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iaşi

Dacă se solicită acest lucru, Cumpărătorul va fi numit coasigurat pe respectivele polițe. La solicitarea Cumpărătorului, pe respectiva asigurare se va specifica faptul că nu poate fi anulată sau modificată astfel încât să afecteze acoperirea specificată prin acest Contract, fără ca asigurătorul să îi transmită Cumpărătorului o notificare scrisă cu cel puțin 30 treizeci de zile în avans.

Limitarea răspunderii.

  • Tabel de corectare
  • Cercetările actuale în domeniul sistemelor spintronice sunt focalizate pe: noi tipuri de materiale cu polarizare de spin mare; înţelegerea mecanismelor care stau la baza transportului de spin şi a cuplajului magnetic şi polarizării de schimb dintre straturile feromagnetice, respectiv dintre straturile feromagnetice şi antiferomagnetice; găsirea de tehnici noi de caracterizare fizică specifice sistemelor spintronice şi domeniului NANO; fundamentarea unor instrumente teoretice de bază pentru descrierea fenomenelor specifice domeniului spintronicii.
  • Cum se restabilește viziunea
  • Trecând cu vederea lipsa de respect, nu are sens să încerci ceva ce nu e posibil.
  • Stimulent al viziunii brizei

Nimic din acest Contract sau din vederea spin Bon de comandă nu va exclude sau limita răspunderea oricăreia dintre părți pentru: decesul sau vătămarea personală cauzată din neglijența părții respective; fraudă sau manopere dolosive; orice răspundere care nu poate fi exclusă vederea spin limitată prin legislația aplicabilă; sau orice răspundere generată din despăgubirile menționate în Secțiunea 15 de mai sus.

Contractanți independenţi. Furnizorul își va îndeplini obligațiile ce îi revin prin Contract ca un contractant independent și în niciun caz Furnizorul sau angajații săi nu vor fi considerați angajați, mandatari, parteneri, fiduciari sau asociați în participațiune ai Cumpărătorului.

Furnizorul și angajații săi nu vor avea autoritatea de a reprezenta Cumpărătorul sau Societățile sale afiliate sau de a implica într-un raport juridic obligatoriu Cumpărătorul sau Societățile sale afiliate și nici Furnizorul și nici angajații acestuia nu vor pretinde că dețin autoritatea necesară pentru a acționa în numele Cumpărătorului sau al Societăților afiliate acestuia.

Asigurări suplimentare. Părțile vor semna orice alte documente, vor organiza orice ședințe, vor adopta orice hotărâri și vor realiza și vor asigura realizarea oricăror alte acțiuni și lucruri care vor fi necesare pentru ca acest Contract și orice parte a acestuia să producă efecte depline. Separabilitatea clauzelor. Dacă o prevedere din prezentul Contract este considerată, de o instanță competentă, ca fiind inaplicabilă sau nulă din orice motiv, în totalitate sau parțial, respectiva nulitate sau inaplicabilitate se va referi numai la respectiva prevedere ori parte din aceasta, iar partea rămasă, alături de restul prevederilor din Contract, vor continua să producă efecte juridice depline.

viziune pentru parașutiști

Nicio renunțare sau modificare a unei prevederi din acest Contract nu va fi aplicabilă în raport cu partea respectivă decât dacă au fost realizate în scris și semnate de partea respectivă. Furnizorul nu poate cesiona sau subcontracta prezentul Contract, în totalitate sau parțial, fără consimțământul preliminar în formă scrisă al Cumpărătorului.

Cesionarea sau subcontractarea acestui Contract sau a unei părți din acesta, care îi este permisă Furnizorului, nu va degreva Furnizorul de obligațiile ce îi revin prin prezentul Contract, acesta rămânând răspunzător în solidar alături de cesionar sau subcontractant pentru orice obligații cesionate sau subcontractante.

Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare. Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Acțiunile sau omisiunile oricăror subcontractanți ai Furnizorului vor fi considerate acțiunile sau omisiunile Furnizorului. Cumpărătorul poate cesiona acest Contract, integral sau parțial, unei Societăți afiliate a Cumpărătorului, fără consimțământul Furnizorului.

Prezentul Contract va fi obligatoriu și va intra în vigoare în avantajul părților, al succesorilor lor și al avânzilor-cauză ai acestora.

îmbunătățiți medicația pentru miopie

Căi de atac. Drepturile și căile de atac ale fiecărei părți contractante sunt cumulative și completează orice alte drepturi și căi de atac prevăzute prin lege sau prin dreptul natural.