De ce un test de ochi online nu îți poate înlocui ochiul - Sănătate -

Test de viziune practică

Conținutul

  La elaborarea prezentelor materiale s-a ţinut cont de componențele cognitiv-formativ-aplicative ale procesului de învăţământ informaţii sub formă de noţiuni, concepte, idei, teze, legi, principii, teorii, ipoteze, deprinderi intelectuale sau practicecare trebuie să fie obţinute de studenţi în conformitate cu cerinţele programei şi ale altor documente privind instruirea în anatomia omului, de formele de evaluare, determinate de procedeele de verificare orală, în scris, în mod practic şi de perioada de studii iniţială, înainte de fiecare sistem sau aparat de organe, curentă — la fiecare lucrare de laborator, periodică sau totalizare — după fiecare sistem sau aparat de organe, finală —  examen — la sfârşit de semestru sau disciplină.

  test de viziune practică

  În opinia noastră utilizarea acestor materiale ne va ajuta să atingem toate caracteristicile notării corecte — obiectivitate, validitate, fidelitate. Notarea obiectivă şi exigentă a cunoştinţelor poate fi realizată ţinând cont în mod obligatoriu de: a volumul cunoştinţelor dobândite de către student test de viziune practică măsura în care acest volum corespunde celui prevăzut de programă, manualele recomandate, chestionare, indicaţii metodice etc; b valoarea cunoştinţelor dobândite — conştientizarea lor, sunt reproduse după model sau după sens, în ce măsură informaţiile, priceperile, deprinderile, obişnuinţele corespund celor prevăzute de programul de studiu; c măsura în care sunt respectate condiţiile răspunsurilor sunt clare, conştiente, complete, exprimate inteligibil, coerent, sub formă de expuneri scurte, formulate personal, însoţite de explicaţii, argumentări, scheme etc.

  test de viziune practică

  Mai pot fi luate în consideraţie: a participarea la activităţile cercului ştiinţific studenţesc din cadrul catedrei; b întocmirea de referate privind unele aspecte ale anatomiei sistemice reprezentate insuficient sau care lipsesc din manualele recomandate de programă; c prezentarea de raporturi la sesiunile ştiinţifice universitare, conferinţele ştiinţifice studenţeşti republicane sau internaţionale; d succese remarcabile, obţinute la olimpiadele de anatomia omului; e confecţionarea preparatelor anatomice de muzeu sau ale unor materiale pentru demonstraţii filme video, diapozitive, planşe etc.

  La notare nu vor fi luate în seamă: a notele de la examenele de anatomie sistemică din semestrul semestrele precedent e ; b particularităţile comportamentale ale studentului şi relaţiile profesor — student.

  test de viziune practică

  Notarea cunoştinţelor se realizează după sistemul convenţional de notare prin cifre cu 10 trepte în caz de colocviu simplu este utilizat sistemul binar — admis sau respins.

  După Recenzii de lero oftalmologice. El dă dovadă de capabilitate test de viziune practică asiduitate şi posedă aptitudini, priceperi şi deprinderi necesare pentru studierea capitolelor următoare ale anatomiei descriptive precum şi a altor discipline medicale fundamentale şi clinice.

  test de viziune practică

  În felul acesta pot fi caracterizate cunoştinţele la anatomia sistemică a omului ce ţin de succes notele 8—10 sau mediocritate notele 5—7. Cunoştinţele proprii insuccesului sunt apreciate cu notele 4—1.

  test de viziune practică

  Preconceperea unei notări ne denaturează, modul de gândire şi acţiune docimologică. Trebuie să se pornească de la nivelul cel mai înalt al programei. Profesorii examinatori pot fi clasificaţi: I. După gradul de exigenţă în notare: a Examinatori foarte severi sau foarte exigenţi, la care predomină notele mici.

  test de viziune practică

  După atitudinea şi comportamentul docimologic: a Examinatori amorfi, indiferenţi, reci — pe care nu-i interesează trăirile interioare ale examinaţilor, nota pe care aceştea o vor lua.