Norma de viziune pentru comisia de conducere, NORMA 05/02/ - Portal Legislativ

Conținutul

  Cererea de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de candidat ă şi datată, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 2.

  norma de viziune pentru comisia de conducere

  Curriculum Vitae, semnat de candidat ă ; 4. Lista de lucrări, semnată de candidat; ă 5. Fişa de Verificare a îndeplinirii standardelor UB de prezentare la concurs, completată şi semnată de candidat ă ; 6.

  norma de viziune pentru comisia de conducere

  Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor sau certificată de Universitate contra prezentării diplomei în original sau, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copia atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia, certificată de Universitate contra prezentării atestatului în original; 7.

  Rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecendentelor penale de natură să atragă incompatibilitatea în raport cu funcția pentru care candidează; Dosarele de concurs se pot depune personal sau prin servicii de curierat care permit confirmarea primirii, începând din 16 apriliepână la o dată ce va fi anunțată în cel mai scurt timp, norma de viziune pentru comisia de conducere Direcția Resurse Umane, Biroul Recrutare, Selectare și Evaluare Personal, Șos.

  Panduri, nr.

  norma de viziune pentru comisia de conducere

  Salariul minim de încadrare a postului la momentul angajarii: Cf. Calendarul desfășurării concursurilor didactice va fi publicat după aprobarea de către Senatul Universității din București. Tematica probelor de concurs: Tema se publică pe site-ul facultății cu 48 de ore înainte de susținerea ei; în situații de forță majoră pană generală de curent electric, căderea serverului, lipsa accesului la Internet etc. Tematica generală și bibliografia de concurs vor fi publicate în Test de vedere Solnechnogorsk imediat următoare.

  norma de viziune pentru comisia de conducere

  Descrierea procedurii de concurs: Probele de concurs se desfășoară la termenele stabilite în Metodologia proprie a Universității din București.

  Posturile sunt afişate şi pe site-ul Universităţii din Bucureşti, secţiunea Posturi vacante, cu link aici. Tematica și bibliografia pentru fiecare post pot fi consultate AICI.

  norma de viziune pentru comisia de conducere

  Componența comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar poate fi consultată AICI. Componența comisiilor de concurs poate fi consultată AICI.

  Introducere Acest raport a fost întocmit în urma procesului de evaluare a Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu. Evaluarea a avut loc între Aprilie şi Decembrieîn cadrul proiectului "Performanţă în cercetare, performanţă în educaţie - Calitate, diversitate şi inovare în universităţile din România", care are drept scop susţinerea elementelor fundamentale pentru universităţile din România, cum ar fi autonomia şi competenţele administrative, prin îmbunatăţirea asigurării calităţii şi a performanţelor manageriale.

  Departamentul de Antropologie Culturală şi Comunicare Lector universitar, poziţia 29, disciplinele: Planificare strategică în publicitate — BTL; Tehnici de prezentare a produsului creativ; Atelier de publicitate copywriting ; Proiectarea cercetării; Introducere în branding; Practică.

  Programarea probelor de concurs didactic: Lector universitar, poziția 29 - 27 ianuarieora

  norma de viziune pentru comisia de conducere