Cercetarea viziunii recente,

Conținutul

În acord cu contextul actual al dezvoltării comunităţii regionale si nationale Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca înţelege să integreze în componentele misiunii sale abordările strategice europene, naţionale şi regionale care prezintă pe de o parte un potenţial real de poziţionare competitivă a universităţii în mediul academic naţional şi internaţional, iar pe de alta parte unul de convergenţă cu direcţiile de dezvoltare economică inteligentă a regiunilor pe care le deserveşte.

2 miopie este ce grad

Viziunea propusă exprimă dorinţa comunităţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de a se încadra în tendinţele de evoluţie ale învăţământului şi cercetării ştiinţifice din aria euroatlantică şi de a se deschide spre domenii de educatie şi cercetare de excelenţă.

De asemenea, această viziune reflectă maturizarea,  consolidarea şi stabilizarea în performanţa institutională pe care universitatea o promovează. Valorile Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi construieşte activitatea şi relaţiile instituţionale pe un set de valori fundamentale care privesc relaţiile cu mediul extern universităţii, cu munca, precum şi cele între membrii comunităţii.

o persoană cu deficiențe de vedere este

Acest set de cercetarea viziunii recente cuprinde: responsabilitatea publică şi deschiderea către nevoile şi cerinţele societăţii, precum şi respectul faţă de comunitate şi mediul înconjurător; competenţa şi creativitatea în sarcinile care îi revin fiecăruia, onestitatea şi integritatea faţă de instituţie şi propria-i muncă, performanţa şi asumarea responsabilităţii pentru calitatea propriei activităţi; iniţiativa originală şi spiritul antreprenorial activ ca facilitatori ai dezvoltării instituţiei, leadership-ul, echitatea şi egalitatea de şanse în accesul la oportunităţi şi recunoaşterea obiectivă a contribuţiei fiecărui membru al comunităţii; transparenţa în acţiuni şi decizii, astfel încât acestea să asigure un climat general de obiectivitate şi încredere; cunoaşterea şi respectul reciproc, respectul pentru regulile de bună conduită în comunitate, precum şi colaborarea, solidaritatea şi colegialitatea academică.

Aceste valori vin să întregeasca viziunea şi misiunea universităţii, constituind fundamentul etic, profesional şi educational al întregii activităţi a acesteia. Obiectivele şi strategia în domeniul cercetării pentru perioada Obiectivul principal al universităţii este acela de a-şi menţine poziţia câştigată în topul instituţiilor de învăţământ orientate spre cercetare, atât la nivel naţional cât şi internaţional.

tratamentul miopiei cu intervenție chirurgicală

La acest obiectiv major se adaugă şi alte obiective care concură la cercetarea viziunii recente acestuia, şi anume : cresterea excelenţei în activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare; dezvoltarea resursei umane metode de examinare a ochilor în cercetare; dezvoltarea infrastructurii de cercetare-inovare; dinamizarea relaţiei cu mediul socio-economic, pentru transfer tehnologic, consultanţă şi derularea de proiecte comune de cercetare ştiinţifică.

Rolul cercetarea viziunii recente, ca ansamblu, este de a structura sistemul de inovare din universitate şi de a contura o cale de transformare şi de evoluţie a principalilor indicatori de performanţă ai universităţii.

Aceste direcţii de intervenţie sunt urmatoarele: creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare; înfiinţarea şi modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact; înfiintarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat universităţii; atragerea, dezvoltarea şi menţinerea resursei umane înalt calificate; susţinerea publicării rezultatelor cercetării în jurnale şi conferințe de prestigiu; susţinerea conferinţelor internaţionale cu vizibilitate largă organizate de universitate; susţinerea cercetării ştiinţifice de mare performanţă; dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.

Academia Română, prin institutele și centrele sale de cercetare științifică economică, prin echipele de cercetători dedicați, reprezintă instituția de cel mai înalt potențial și prestigiu din România în domeniul cercetării științifice fundamentale privind știința, teoria, instituțiile, sistemele, mecanismele și activitățile economice. Școala post-doctorală academică în economie SpDAE constituie cea de-a doua componentă a structurii instituționale denumite Școala de înalte studii doctorale, din cadrul Academiei Române.

Direcţiile de interventie mentionate reprezintă o combinaţie integrată de măsuri care acoperă principalele dimensiuni ale politicii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca sub aspectul învăţământului, cercetării, inovarii si transferului tehnologic. Domenii prioritare de cercetare în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Colectivele de cercetare se bucură de libertatea de a-şi alege tematica, dar instituţional pentru a susţine viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de a deveni pol de excelenţă internaţională în câteva domenii de cercetare, sunt susţinute următoarele domenii multidisciplinare reflectate în tendinţele mondiale, europene şi naţionale prin programul Horizont : Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, spatiu si securitate Information and communication technology, space and security ; Materiale avansate, produse şi procese avansate Advanced materials, advanced products and processes ; Energie, mediu si schimbari climatice Green energy.

Concomitent, INCDSB își va spori capacitatea unică de a efectua cercetări în domenii de cercetare complementare, pentru care INCDSB are personal ce și-a demonstrat competențele la nivel național și internațional, precum bioanaliză, bioinformatică, biotehnologii si biomateriale, asigurând un grad înalt de participare a INCDSB în proiecte de cercetare naționale si europene și integrarea lui in rețele regionale si europene de cercetare de excelența. În acest fel Institutul își propune să contribuie atăt la dezvoltarea prosperă si sănătoasa a societații românești, precum și la progresul general al cercetării europene în domeniul științelor vieții.

Aceste domenii prioritare asigură universităţii menţinerea expertizei tehnologice şi integrarea cercetării de excelenţa în sfera economică. În plus, domeniile multidisciplinare menţionate concură la realizarea de noi tehnologii şi inovaţii, de cercetarea viziunii recente naţionale şi internaţionale privind cercetarea şi de plus valoare pentru societate.

Cercetarea și Inovarea sunt adevăratele forțe motrice care stau la baza  creșterii. De aceea investim masiv în cercetare în fiecare an. Marco Squinzi Directorul Departamentului de cercetare și dezvoltare Cercetarea și inovarea pentru o piață foarte dinamică Am fost întotdeauna extrem de implicați în acest sector. Cercetătorii noștri lucrează în cadrul unei rețele globale, care include 31 de centre, Centrul nostru corporativ de cercetare aflându-se la Milano și acționând ca un punct central pentru a coordona activitățile tuturor celorlalte centre, dar și ca un laborator central de analiză. Centrele, echipate cu tehnologie de ultimă generație, colaborează în mod continuu cu universități și institute de cercetare științifice și industriale.

Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale precum şi a resurselor financiare provenind din surse bugetare, proprii şi de dezvoltare instituţională. Strategia Cercetarii in UTC-N - Misiunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca pe perioada În societatea bazată pe cunoaştere ce caracterizează spaţiul european şi internaţional, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îşi propune să devină un jucător important la nivel naţional şi internaţional şi doreşte să contribuie la creşterea bunăstării cetăţenilor şi mediului socio-economic generând şi transferând cunoştinţe prin educaţie, cercetare ştiinţifică şi inovare, precum şi creând valoare adăugată în context internaţional printr-o cercetarea viziunii recente inteligentă, care să aducă elemente de complementaritate şi abordări de nişă în spaţiul internaţional al educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

  • Strategia Cercetarii - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
  • Viziune / Misiune / Valori
  • Viziune | Ministerul Educației și Cercetării
  • Казалось, что чья-то неведомая воля сознательно бросила вызов беспорядочности природной Вселенной, пометив звездное небо своей Всего десяток раз, не более того, повернулась Галактика вокруг своей оси с тех пор, как Человек впервые пошел по Земле.
  • Cercetare și dezvoltare | Mapei
  • Diagnostic de vedere astigmatism

Accentul la nivelul misiunii va trebui pus în următorii patru ani pe: - cercetarea ştiinţifică avansată, cu vizibilitate cercetarea viziunii recente, - inovare în colaborare cu agenţii economici, - orientarea mai demodicoza afectează vederea a procesului de învăţământ- licenţă, masterat, doctorat — înspre nevoile societăţii româneşti, dar şi al societăţii internaţionale, - deschiderea de noi forme de învăţământ la nivel postuniversitar, inclusiv prin dezvoltarea învăţământului on-line şi a celui care are la bază standardele ocupaţionale.

Viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca la orizontul de timp aprilie Obiectivul intenţionat la finele planului strategic aprilie pentru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este reflectat în următoarele elemente de progres: - o poziţie consolidată de universitate de cercetare avansată și educație, - existenţa unui mediu creativ, dinamic şi stimulativ pentru dezvoltarea profesională și personală a studenților, cercetătorilor şi profesorilor, - toate domeniile de specializare sunt în categoria superioară A sau B- afirmarea ca pion important în context naţional şi chiar internaţional, - cercetarea viziunii recente ca pol de excelenţă în minimum două sau trei domenii de cercetare ştiinţifică cu impact social şi economic în comunitatea locală, națională și chiar internațională, - Centrul Universitar Nord din Baia Mare este integrat complet în Universitatea Tehnică.

scăderea vederii poate fi restabilită

Politici principale în domeniul cercetării ştiinţifice a inovării şi transferului tehnologic În contextul actual, cantitatea și calitatea cercetării ştiinţifice efectuate are rolul primordial în clasificarea acestora pe plan internațional. De aici, necesitatea de a susţine şi consolida activitatea structurilor de cercetare ştiinţifică.

Lumina din creier

Cercetarea ştiinţifică este o importantă sursă de venituri și de imagine, atât pentru universitate în ansamblu, cât și pentru fiecare cercetător în parte, motiv pentru care trebuie susţinut pe mai departe procesul de creare a noi structuri de cercetare, dar mai ales procesul de fuziune şi colaborare a structurilor de cercetare în forme mai mari, cu caracter inter şi multi-disciplinar platforme de cercetare, institute de cercetareca necesitate clar demonstrată de creare a unor poli de excelenţă în domenii de impact major pentru mediul socio-economic.

Universitatea noastră trebuie să devină vizibilă naţional şi internaţional în câteva domenii majore ale cercetării ştiinţifice şi inovării tehnologice.

examinarea ochilor pentru bărbați

În acest sens, trebuie întreprinse acţiuni manageriale concrete pentru definirea domeniilor majore interdisciplinare şi crearea structurilor de cercetare necesare. Directii cercetarea viziunii recente interventie în domeniul cercetării - Creşterea autonomiei şi dezvoltarea structurilor de cercetare, - Înfiinţarea si modernizarea unor laboratoare de cercetare de mare impact, - Infiintarea unui institut de cercetare interdisciplinară afiliat universitătii, - Atragerea, dezvoltarea si mentinerea resursei umane inalt calificate, - Susţinerea publicării rezultatelor cercetării in jurnale si conferințe de prestigiu, - Susţinerea conferinţelor internaţionale cu vizibilitate largă organizate de universitate, - Susţinerea cercetării ştiinţifice de mare performanţă, - Dezvoltarea capacităţii şi competenţelor universităţii în activitatea de transfer tehnologic.

videoclip despre restaurarea vederii

Domenii prioritare de cercetare în UTCN Colectivele de cercetare se bucură de libertatea de a-şi alege tematica, dar instituţional pentru a susţine viziunea Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca de a deveni pol de excelenţă internaţională în câteva domenii de cercetare, sunt susţinute următoarele domenii multidisciplinare reflectate în tendinţele mondiale, europene şi naţionale Horizon : -Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei Information and communication technology -Materiale avansate Advanced materials -Produse şi procese avansate Advanced products and processes -Utilizarea eficientă a energiei Green energy Dezvoltarea domeniilor prioritare de cercetare se va face prin folosirea eficientă a resurselor umane, materiale precum şi a resurselor financiare provenind din surse bugetare, proprii şi de dezvoltare instituţională.