Având astfel de deficiențe de vedere, Deficienta de Vedere - Curs

Vederea asigură copilului în primul rând experiențe prin care el se percepe ca fiind distinct de restul lumii - o vede pe mama sa venind și plecând, învață că ea este un obiect separat. Pornind de la rolul mare pe care îl joacă vederea în procesul de formare al conceptului de sine: Deficientul vizual explorează lumea obiectelor numai prin tact - îi ia mai mult timp să-și descopere părțile corpului, de obicei face această descoperire atunci când reușește să le exploreze cu gura; Prezența mamei este cunoscută la început numai prin tact, iar ulterior prin asocierea prezenței ei cu sunetele pe care ea le produce - această asociere apare mai târziu, ca cea vizuală a copilului normal; Imaginea corporală se formează prin explorare tactilă și mai târziu prin intermediul comunicării și feedback-ului verbal; Numărul de relații sociale limitate se datorează și supraprotecției părinților care încearcă să-l țină la distanță de eventualele feedback-uri negative și datorită experiențelor școlare când educatorii fac concesii speciale sau nu sunt realiști în formularea așteptărilor lor.

Cadrul respectiv contribuie la funcționarea corectă a pieței interne și stimulează inovarea, creația, investițiile și producerea de conținut nou, inclusiv în mediul digital. De asemenea, acesta urmărește să promoveze accesul la cunoștințe și cultură prin protejarea operelor și a altor obiecte ale protecției, prevăzând în același timp excepții sau limitări de interes public.

Ar trebui păstrat un echilibru just între drepturile și interesele titularilor de drepturi și cele ale utilizatorilor.

Cum apar deficiențele de vedere?

Scopul său este să îmbunătățească disponibilitatea și schimburile transfrontaliere ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției în formate accesibile pentru având astfel de deficiențe de vedere nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. Conform Tratatului de la Marrakesh, părțile contractante au obligația de a prevedea excepții sau limitări ale dreptului de autor și ale drepturilor conexe în cazul realizării și difuzării de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale altor obiecte ale protecției și în cazul schimbului transfrontalier al respectivelor exemplare.

Încheierea Tratatului de la Marrakesh de către Uniune îi impune acesteia să își adapteze dreptul prin instituirea unei excepții obligatorii și armonizate pentru utilizările, operele și persoanele beneficiare care intră sub incidența tratatului respectiv.

cum să faci față viziunii

Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să prevadă o excepție obligatorie de la drepturile care sunt armonizate prin dreptul Uniunii și care sunt relevante pentru utilizările și operele care fac obiectul Tratatului de la Marrakesh. Deoarece domeniul de aplicare al excepțiilor sau al limitărilor impuse prin Tratatul de la Marrakesh include și operele în format audio, cum ar fi cărțile audio, excepția obligatorie prevăzută prin prezenta directivă ar trebui să se aplice și drepturilor conexe.

Prin urmare, prezenta directivă are drept obiectiv să îmbunătățească disponibilitatea cărților, inclusiv a cărților electronice, a publicațiilor periodice, a ziarelor, a revistelor și a altor tipuri de scrieri, a notațiilor, inclusiv partituri, și a altor materiale imprimate, inclusiv în format audio, indiferent dacă sunt digitale sau analogice, online sau offline, în formate care să facă aceste opere și alte obiecte ale protecției accesibile pentru persoanele menționate mai sus în aceeași măsură, în esență, ca pentru persoanele care nu sunt afectate de o deficiență sau un handicap.

Printre formatele accesibile se numără, de exemplu, scrierea Braille, tipăriturile cu caractere de mari dimensiuni, cărțile electronice adaptate, cărțile audio și emisiunile de radio.

Încărcat de

Acest lucru include furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informațiile într-un exemplar în format accesibil. De asemenea, include modificările care ar putea fi necesare atunci când formatul unei opere sau al unui alt obiect al protecției este deja accesibil pentru anumite persoane beneficiare, în timp ce ar putea având astfel de deficiențe de vedere nu fie accesibil pentru alte persoane beneficiare, din cauza diferitelor deficiențe sau dizabilități sau a diferitelor grade ale respectivelor deficiențe sau dizabilități.

Printre utilizările stabilite în prezenta directivă ar trebui să se numere și realizarea de exemplare în format accesibil pentru uzul exclusiv al persoanelor beneficiare, de către o persoană fizică care acționează în numele unei persoane beneficiare sau care acordă asistență persoanei beneficiare în realizarea exemplarelor respective.

Tableta de Sănătate - Oxigen-Ozonoterapia, adjuvant în COVID - 19

Nu ar trebui să se realizeze exemplare în format accesibil decât pentru operele și alte obiecte ale protecției la care persoanele beneficiare sau entitățile autorizate au acces în mod legal. Statele membre ar trebui să se asigure că orice dispoziție contractuală care are drept scop prevenirea sau limitarea în orice mod a aplicării excepției nu are niciun efect juridic.

Deficienta de Vedere - Curs

Prezenta directivă nu ar trebui să impună nicio obligație entităților autorizate de a efectua și difuza astfel de copii. Acest lucru ar reduce cererea de suprapunere a eforturilor depuse pentru a realiza exemplare în format accesibil ale aceleiași opere sau ale acelorași alte obiecte ale protecției pe teritoriul Uniunii, generând astfel economii și câștiguri în materie de eficiență.

Nu doar persoanele în vârstă sunt afectate de problemele de vedere. Acest articol discută despre ce anume oferă ajutor slab-văzătorilor, oferindu-le flexibilitate și plăcere în viață Mulți dintre noi purtăm ochelari sau lentile de contact; aceste dispozitive de ajutor vizual ne redau vederea normală. Dar ce e de făcut atunci când acest lucru nu mai este de ajuns? Orice ființă umană poate fi afectată, în orice moment, de o problemă de vedere.

Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să garanteze că exemplarele în format accesibil realizate de entități autorizate în orice stat membru pot fi distribuite și sunt accesibile persoanelor beneficiare și entităților autorizate din întreaga Uniune. Pentru a promova aceste schimburi transfrontaliere și a facilita identificarea reciprocă a entităților autorizate și cooperarea între acestea, ar trebui încurajat schimbul voluntar de informații privind numele și datele de contact ale entităților autorizate stabilite în Uniune, inclusiv site-urile de internet, dacă sunt disponibile.

Prin urmare, statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei informațiile primite din partea entităților autorizate. Acest lucru nu ar trebui să implice obligația ca statele membre să verifice exhaustivitatea și exactitatea acestor informații sau conformitatea lor cu dreptul național de transpunere a prezentei directive.

Mult mai mult decât documente.

Comisia ar trebui să publice online astfel de informații într-un punct central de acces la informații de la nivelul Uniunii. Punctul central de acces la informații menționat anterior ar trebui să fie complementar punctului de acces la informații care urmează să fie instituit de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale OMPIastfel cum se prevede în Tratatul de la Marrakesh, pentru a facilita identificarea entităților autorizate și cooperarea între acestea la nivel internațional.

  • Я спрашивал об этом Хедрона, и он ответил, что Хранилища Памяти, в сущности, утроены.
  • Самый низ чаши был занят круглым озером, поверхность которого непрерывно рябилась в неутихающем Вся эта огромная впадина, была черным-черна, несмотря на то, что купалась в солнечном сиянии.
  • Она видела город бессчетное число раз с других, почти столь же выгодно расположенных точек - и со значительно большим комфортом.
  • Amplificator de vedere aloe
  • Полное молчание добавляло очарования происходящему, ибо воображение немедленно вступало в работу, снабжая сцену соответствующими звуками.
  • RAPORT referitor la femeile cu dizabilități - A/

Statelor membre ar trebui să li se permită numai să instituie sisteme de compensare pentru utilizările permise ale operelor sau ale altor obiecte ale protecției de către entitățile autorizate.

Pentru a evita sarcinile asupra persoanelor beneficiare, a preveni obstacolele din calea difuzării transfrontaliere a exemplarelor în format accesibil și cerințele excesive asupra entităților autorizate, este important să fie limitată posibilitatea statelor membre de a prevedea astfel de sisteme de compensare.

Ghid deficiente vaz - GIFTED (FOR) YOU Project

În consecință, sistemele de compensare nu ar trebui să impună plăți din partea persoanelor beneficiare. Aceste sisteme ar trebui să se aplice numai utilizărilor de către entitățile autorizate stabilite pe teritoriul statului membru care prevede un astfel de sistem și nu ar trebui să impună plăți din partea entităților autorizate stabilite în alte state membre sau în țări terțe care sunt părți la Tratatul de la Marrakesh.

Statele membre ar trebui să se asigure că nu există cerințe mai împovărătoare pentru schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil în cadrul unor astfel de sisteme de compensare, decât în cazul situațiilor care nu presupun un schimb transfrontalier, inclusiv în ceea ce privește forma și nivelul posibil al compensației.

Clasificarea tipurilor de deficienta vizuala 1. Clasificarea dupa gradul deficitului de vedere prezent Acuitatea vizuala AV constitue facultatea regiunii maculare a retinei de a percepe obiecte de mici dimensiuni. Determinarea acuitatii vizuale se face cu ajutorul optotipilor tabele optometrice.

Atunci când se stabilește nivelul compensației, ar trebui să se țină cont în mod corespunzător de caracterul nelucrativ al activităților entităților autorizate, de obiectivele de interes public urmărite de directivă, de interesele beneficiarilor excepției, de prejudiciile pe care le-ar putea suferi titularii de drepturi și de necesitatea de a asigura difuzarea transfrontalieră de exemplare în format accesibil. De asemenea, ar trebui să se țină cont de circumstanțele specifice fiecărui caz, care decurg din realizarea unui exemplar particular în format accesibil.

Atunci când prejudiciul suferit de un titular de drepturi este minim, nu ar trebui să poată da naștere unei obligații de plată a compensației. UNCRPD prevede că părțile la convenție adoptă toate măsurile adecvate, în conformitate cu dreptul internațional, pentru a garanta că legile care protejează drepturile de proprietate intelectuală nu constituie o barieră abuzivă sau discriminatorie împotriva accesului persoanelor cu handicap la materialele culturale.

În consecință, prezenta directivă reprezintă o primă etapă esențială în direcția îmbunătățirii accesului la opere al persoanelor cu handicap. Este importantă reexaminarea cu atenție a acestei situații de către Comisie. Dacă acest lucru este necesar, s-ar putea studia posibilitatea de a aduce modificări domeniului de aplicare al prezentei directive, pe baza unui raport prezentat de Comisie.

Prezenta directivă nu le interzice statelor membre să prevadă excepții de la drepturile care nu sunt armonizate în cadrul Uniunii privind dreptul de cum să înțelegem viziunea minus sau limitări ale acestor drepturi.

Prezenta directivă ar trebui interpretată și aplicată în conformitate cu aceste drepturi și principii.

minus opt viziune

În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. În ceea ce privește prezenta directivă, legiuitorul consideră că transmiterea unor astfel de documente este justificată, ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: Articolul 1 Obiectul și domeniul de aplicare Prezenta directivă urmărește armonizarea mai aprofundată a dreptului Uniunii aplicabil dreptului de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, prin instituirea de norme privind utilizarea anumitor opere și a altor obiecte ale protecției fără autorizarea titularilor de drepturi, în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.

patologia vederii miopie miopie

Articolul 2 În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 1. Aceasta include, de asemenea, o instituție publică sau o organizație fără scop lucrativ care oferă aceleași servicii persoanelor beneficiare ca una dintre activitățile sale de bază sau dintre obligațiile sale instituționale, sau ca parte a misiunilor sale de interes public.

Articolul 4 Exemplare în format accesibil pe piața internă Statele membre se asigură că entitățile având astfel de deficiențe de vedere stabilite pe teritoriul lor pot îndeplini actele menționate la articolul 3 alineatul  1 litera  b pentru persoane beneficiare sau alte entități autorizate stabilite în orice stat membru.

De asemenea, statele membre se asigură că persoanele beneficiare sau entitățile autorizate stabilite pe teritoriul lor pot obține un exemplar în format accesibil de la o entitate autorizată stabilită în orice stat membru sau pot avea acces la exemplarul respectiv.

Articolul 5 Obligațiile entităților autorizate 1    Statele membre prevăd că o entitate autorizată stabilită pe teritoriul lor, care efectuează acțiunile menționate la articolul 4, își stabilește și respectă propriile practici pentru a se asigura că: a distribuie, comunică și pune la dispoziție exemplare în format accesibil numai către persoanele beneficiare sau articol pentru viziune și computer entități autorizate; b adoptă măsurile corespunzătoare pentru a descuraja reproducerea, distribuția, comunicarea către public sau punerea la dispoziția publicului în mod neautorizat a exemplarelor în format accesibil; c dă dovadă de grija cuvenită atunci când tratează operele sau alte obiecte ale protecției, precum și exemplarele în format accesibil ale acestora și ține evidența acestor operațiuni; și având astfel de deficiențe de vedere publică și actualizează, pe site-ul său internet dacă este cazul sau prin intermediul altor canale online sau offline, informații cu privire la modul în care își respectă obligațiile prevăzute la literele  a - c.

Statele membre garantează că practicile menționate la primul paragraf sunt stabilite și urmate cu respectarea deplină a normelor aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor beneficiare menționate la articolul 7. Comisia pune la dispoziția publicului astfel de informații online într-un punct central de acces la informații și le actualizează regulat.

îmbunătățiți vederea pentru o zi

Raportul ține seama de evoluțiile tehnologiilor relevante și cuprinde o evaluare care să analizeze oportunitatea extinderii domeniului de aplicare al prezentei directive pentru îmbunătățirea accesului la alte tipuri de opere și alte obiecte ale protecției și pentru a îmbunătăți accesul persoanelor cu alte handicapuri decât cele cărora li se aplică prezenta directivă.

Articolul 10 Revizuire 1    Până la 11 octombrieComisia realizează o evaluare a prezentei directive și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European principalele constatări într-un raport, însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentei directive.

viziune în funcție de vârstă

Evaluarea include o analiză a impactului sistemelor de compensare, prevăzute de statele membre în conformitate cu articolul 3 alineatul  6asupra disponibilității exemplarelor în format accesibil pentru persoanele beneficiare și asupra schimbului transfrontalier de astfel de având astfel de deficiențe de vedere.

Raportul Comisiei ține seama de opiniile actorilor societății civile și ale organizațiilor neguvernamentale vizate, inclusiv ale organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă.